Reklam Görüşleri


Reklam Hakkındaki görüş ve öneriler

Doç. Dr. EMREHAN İNAL

Taslağın anılan hükmü ile yürürlükteki düzenlemeye de paralel olarak karşılaştırmalı reklam yapılabileceği belirtilmektedir. Bununla birlikte karşılaştırmalı reklamlar, rakibe veya rakibin ürünlerine atıf yapması ve doğası gereği çoğu zaman saldırgan (agresif) olması sebebiyle, diğer reklamlara kıyasen çok daha fazla oranda uyuşmazlık yaratmaya müsaittir. Bu bakımdan karşılaştırmalı reklamlara ilişkin hukuki çerçevenin son derece hassas bir şekilde belirlenmesi ve rakipler arasında doğabilecek çatışmaları önleyecek bir hukuki yapıya bağlanması şarttır. Tasarıdaki düzenleme tarzı itibariyle bu konudaki kapsamlı düzenlemenin Yönetmeliğe bırakıldığı anlaşılmaktadır. Konunun önemine binaen vurgulamak gerekir ki, karşılaştırmalı reklamlara ilişkin Yönetmelik düzenlemesinin, Avrupa Birliği mevzuatına uygun olarak ve özellikle karşılaştırmalı reklam yapma serbestisinin kötüye kullanılmasını, rakiplerin

kötülenmesini, gerek reklamcılık alanında gerekse toplumda çatışmacı kültürün hakim olmasını önleyici bir şekilde kaleme alınması büyük bir önem arz etmektedir. Öte yandan Tasarının anılan hükmünde, yeni Türk Ticaret Kanunu’nun 55/(5). maddesi düzenlemesine paralel olarak, karşılaştırmalı reklamın rakibi kötüleyici veya rakibin ticari itibarından yararlanıcı nitelikte olamayacağının vurgulanması gerekir. Böylece hem yukarıda belirttiğimiz kaygılar doğrultusunda karşılaştırmalı reklamların hukuka uygunluğu için temel prensip ortaya konulmuş, hem de mevzuat hükümleri arasında uyum ve paralellik sağlanmış olabilir.

Kaynak : Reklamcılar Derneği

28 Kasım 2013 PERŞEMBE Resmî GazeteSayı : 28835

 

KANUN

TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN

Kanun No. 6502 Kabul Tarihi: 7/11/2013
BİRİNCİ KISIM
Amaç, Kapsam ve Tanımlar


Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı; kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu, zararlarını tazmin edici, çevresel tehlikelerden korunmasını sağlayıcı, tüketiciyi aydınlatıcı ve bilinçlendirici önlemleri almak, tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini özendirmek ve bu konulardaki politikaların oluşturulmasında gönüllü örgütlenmeleri teşvik etmeye ilişkin hususları düzenlemektir.
Kapsam


MADDE 2 – (1) Bu Kanun, her türlü tüketici işlemi ile tüketiciye yönelik uygulamaları kapsar.
Tanımlar


MADDE 3 – (1) Bu Kanunun uygulanmasında;

 • a) Bakan: Gümrük ve Ticaret Bakanını,
 • b) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,
 • c) Genel Müdür: Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürünü,
 • ç) Genel Müdürlük: Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünü,
 • d) Hizmet: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu,
 • e) İthalatçı: Kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere mal veya hizmetleri ya da bu malların hammaddelerini yahut ara mallarını ticari veya mesleki amaçlarla ithal ederek satım, kira, finansal kiralama veya benzeri bir yolla piyasaya süren gerçek veya tüzel kişiyi,
 • f) Kalıcı veri saklayıcısı: Tüketicinin gönderdiği veya kendisine gönderilen bilgiyi, bu bilginin amacına uygun olarak makul bir süre incelemesine elverecek şekilde kaydedilmesini ve değiştirilmeden kopyalanmasını sağlayan ve bu bilgiye aynen ulaşılmasına imkân veren kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı ve benzeri her
  türlü araç veya ortamı,
 • g) Konut finansmanı kuruluşu: Konut finansmanı kapsamında doğrudan tüketiciye kredi kullandıran ya da finansal kiralama yapan bankalar ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından konut finansmanı faaliyetinde bulunması uygun görülen finansal kiralama şirketleri ve finansman şirketlerini,
 • ğ) Kredi veren: Mevzuatı gereği tüketicilere kredi vermeye yetkili olan gerçek veya tüzel kişiyi,
 • h) Mal: Alışverişe konu olan; taşınır eşya, konut veya tatil amaçlı taşınmaz mallar ile elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri her türlü gayri maddi malları,
 • ı) Sağlayıcı: Kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla tüketiciye hizmet sunan ya da hizmet sunanın adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi,
 • i) Satıcı: Kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla tüketiciye mal sunan ya da mal sunanın adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi,
 • j) Teknik düzenleme: 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunda yer alan tanımı,
 • k) Tüketici: Ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi,
 • l) Tüketici işlemi: Mal veya hizmet piyasalarında kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla hareket eden veya onun adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiler ile tüketiciler arasında kurulan, eser, taşıma, simsarlık, sigorta, vekâlet, bankacılık ve benzeri sözleşmeler de dâhil olmak üzere her türlü sözleşme
  ve hukuki işlemi,
 • m) Tüketici örgütleri: Tüketicinin korunması amacıyla kurulan dernek, vakıf veya bunların üst kuruluşlarını,
 • n) Üretici: Kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere tüketiciye sunulmuş olan mal ya da bu malların hammaddelerini yahut ara mallarını üretenler ile mal üzerine markasını, unvanını veya herhangi bir ayırt edici işaretini koyarak kendisini üretici olarak gösteren gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder.

 

İKİNCİ KISIM

 

Genel Esaslar

 

Temel ilkeler


MADDE 4 – (1) Bu Kanunda yazılı olarak düzenlenmesi öngörülen sözleşmeler ile bilgilendirmeler en az on iki punto büyüklüğünde, anlaşılabilir bir dilde, açık, sade ve okunabilir bir şekilde düzenlenir ve bunların bir nüshası kâğıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı ile tüketiciye verilir. Sözleşmede bulunması gereken şartlardan bir veya birkaçının

 

6502 SAYILI YENİ TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN’UN GENEL HATLARI

 

GENEL OLARAK:
Uzunca bir zamandır gündemde olan ve üzerinde tartışılan 6502 sayılı yeni Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun 28.11.2013 tarih ve 28835 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış bulunmaktadır. 4077 sayılı eski Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da 2003 yılında yapılan geniş revizyondan sonra geçen 10 yıl içerisinde yaşanan gelişmelere paralel olarak yeni bir Kanunun hazırlanmış olması yerinde bir düzenleme olmuştur. Tüketicinin korunması alanında bir devrim olarak nitelendirmek mümkün olmasa da, yeni Kanunun olumlu pek çok düzenleme getirmekte olduğu muhakkaktır.
Bu yönde,

 • – Tüm tüketici işlemlerinde geçerli olmak üzere bazı temel ilkelerin belirlenmiş olması; – Özellikle tüketici tarafından düzenlenecek kıymetli evrakın sadece nama yazılı olarak düzenlenebileceği; taksitli satışlarda her bir taksit için ayrı senet düzenlenmesi gereği;
 • – Tüketici işlemlerinde, tüketici edimleri için alınacak şahsi teminatların adi kefalet niteliğinde, buna karşılık tüketici lehine verilecek kefaletlerin ise müteselsil kefalet niteliğinde olduğunun düzenlenmesi;
 • – Temerrüt hali de dahi olmak üzere bileşik faiz yasağının öngörülmüş olması;
 • – Tüketici kredilerinde ve Türk Borçlar Kanunu düzenlemesine paralel olarak taksitle satış sözleşmelerinde tüketiciye geri alma (cayma) hakkı tanınması;
 • – Ön ödemeli konut satışına ilişkin kapsamlı düzenleme getirilmiş olması;
 • – İşyeri dışında kurulan sözleşmelere (kapıdan işlemlere) ve mesafeli sözleşmelere ilişkin önceki düzenlemedeki aksaklıkların giderilmesi;
 • – Geri alma (cayma) hakkı sürelerinin 14 güne çıkartılması;
 • – Piramit satış sistemlerinin yasaklanması;
 • – Tüketicinin bilgilendirilmesine ve hak arama yollarına ilişkin düzenlemelerin genişletilmesi; ve
 • – Nihayet aşağıda da değinileceği üzere Reklam Kurulu’nun oluşumunun yeniden düzenlenmesi ve bir Reklam Konseyinin öngörülmekte olması,

kanunun getirdiği önemli yeniliklerden ve değişikliklerden olmak üzere zikredilebilir.

 

REKLAMLARA İLİŞKİN OLARAK:


Reklamlara ve reklam denetimine ilişkin olarak öngörülen değişiklikleri ise şu şekilde özetleyebiliriz:

 1. Yeni Kanunda Reklam Kurulu’nun üye sayısı on dokuza düşürülmektedir. Kanunun tasarı halinde ise üye sayısı yerinde bir saptama ile onbir olarak öngörülmüştü. Sonradan üye sayısının on dokuza çıkartılması talihsizlik olmuştur. 4077 sayılı Kanun gereğince Reklam Kurulu’nun yirmi dokuz üyeden oluşmasının sebebiyet verdiği olumsuzlukların ve buna yönelik haklı eleştirilerin, üye sayısı nispeten azalmış da olsa, on dokuz üyeli yeni Kurul için de geçerli olması tehlikesi söz konusu olabilecektir.
 2. Yeni Kanunda Reklam Kurulu’nun “tedbiren durdurma kararı verme yetkisini Reklam Kurulu Başkanına devredebileceği” düzenlenmiştir. Bu hüküm hukuka aykırı reklamın en kısa zamanda ve büyük bir zarara yol açmadan durdurulabilmesi bakımından yerindedir. Ancak bu imkanın son derece dikkatli bir şekilde ve sadece reklamdaki hukuka aykırılığın hem açık hem de ağır olduğu durumlarda uygulanması; reklam özgürlüğünü
  kısıtlayıcı bir rutine dönüşmemesi gerekir.
 3. Yeni Kanun ile idari para cezası miktarlarında artışa gidilmekte ve özellikle ihlalin ülke genelinde yayın yapan televizyon kanalı aracılığı ile gerçekleşmesi durumunda para cezası miktarı iki yüz bin lira olmak üzere iki katından daha fazla bir oranda artırılmaktadır. İdari para cezalarının titizlikle ve ihlalin ağırlığının haklı kıldığı durumlarda uygulanması yerinde olacaktır.
 4. Yeni Kanunda reklam politikalarının oluşturulması ve uygulanması ile ilgili olarak çağdaş iletişim uygulamalarını takip etmek; reklam sektörünün ve reklam denetim işlevinin geliştirilmesine yönelik araştırma ve çalışmalar yapmak, bu alanda görüş ve önerilerde bulunmak ve bu görüş ve önerileri ilgili mercilere iletmek amacıyla bir Reklam Konseyi
  kurulması öngörülmektedir.
 5. Haksız ticari uygulamalar düzenlemesi ile Avrupa Birliği’nin Haksız Ticari Uygulamalar Yönergesi’nin (2005/29/EC) iç hukukumuza aktarılması mümkün kılınmaktadır.

Belirtmek gerekir ki, reklamlara ve haksız ticari uygulamalara ilişkin olarak eskiden olduğu gibi yeni Kanunda da, çerçeve hükümler öngörülmüştür. Kapsamlı ve detaylı düzenlemelerin daha sonra çıkartılacak yönetmeliğe bırakılmış olduğu anlaşılmaktadır. Bu doğrultuda hazırlanacak olan yönetmelik düzenlemesinde de titizlik gösterilmesi; bu alanda AB mevzuatına ve karşılaştırmalı hukuk çalışmaları ile ortaya konulmuş gelişmelere paralel hükümlerin benimsenmesi büyük önem arz etmektedir. Ümit edilir ki, yeni Kanunla birlikte reklamların hukuka uygunluk denetimi yasakçı ve cezacı bir yaklaşımla değil, çağdaş ve özgürlükçü bir hukuk anlayışıyla yapılsın; böylece serbest piyasa ekonomisinin ve reklam endüstrisinin ülke ekonomisine ve tüketicinin korunması anlayışına hizmet edecek şekilde gelişmesi sağlansın.

Doç. Dr. Emrehan İNAL
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

 

Reklam Görüşleri

Reklam Görüşleri Modelleri ve Çeşitleri

Apak Reklam; tabela, açık hava reklamcılık, tanıtım, reklam ürünlerinde çözüm ortağınız.

Diğer sayfalarımıza bakmak ister misiniz;

Tabela, Reklam, Dijital Baskı, Araç Giydirme, Led, Neon, Strafor, Açık Hava Reklamcılık, Reklam Hizmetleri

apak figur

Ayrıca herkesin merak ettiği konuları reklam ve tabela hakkında Sıkça Sorulan Sorular ( S.S.S.) sayfasından inceleye bilirsiniz.

Reklam Görüşleri Nasıl Yapılır? – Reklam Görüşleri Fiyatları? – Reklam Görüşleri Kaç Para?
Reklam Görüşleri Modelleri? – Reklam Görüşleri Çeşitleri? – Reklam Görüşleri Nedir?
Reklam Görüşleri Vergisi? – Reklam Görüşleri Ne Demek? – Neden Reklam Görüşleri?

Reklam FotoğraflarıReklam VideolarıTabela Fotoğrafları

Youtube Kanalımızı

ziyaret etmeyi unutmayınız.

Reklam Görüşleri Reklam Tabela konusunun sonu İncelediğiniz İçin Teşekkürler.

Farklı Reklam ve Tabela

Konularımızı inceleye bilirsiniz.